Privacy statement GDPR

Privacy Statement under GDPR

Privacy verklaring conform AVG
(under Dutch law we are required to publish this page in Dutch, you can find the text in English below)

1. Ondernemer is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
2. Peter Lindenbergh is de Functionaris Gegevensbescherming van ondernemer. Hij/zij is te bereiken via
peter [at] dutchmusicworks [dot] com.
3. Ondernemer verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Locatiegegevens
– Bankrekeningnummer
4. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via peter [at] dutchmusicworks [dot] com, dan verwijderen wij deze informatie.
5. Ondernemer verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– Ondernemer verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
6. Ondernemer neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van ondernemer) tussen zit.
7. Ondernemer bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijn voor de persoonsgegevens: 7 jaar (in verband met de bewaartermijn van de Belastingdienst).
8. Ondernemer verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
9. Ondernemer gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
10. Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ondernemer en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar peter [at] dutchmusicworks [dot] com.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .
11. Ondernemer wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.
12. Ondernemer neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via peter [at] dutchmusicworks [dot] com.

ENGLISH VERSION:

1. Entrepreneur is responsible for the processing of personal data as shown in this privacy statement.
2. Peter Lindenbergh is the Data Protection Officer of the entrepreneur. He / she can be reached via
peter [at] dutchmusicworks [dot] com.
3. Entrepreneur processes your personal data because you use our services and / or because you provide this data to us yourself. Below you will find an overview of the personal data that we process:
– First and last name
– Address data
– Telephone number
– E-mail address
– IP address
– Location data
– Bank account number
4. Our website and / or service does not intend to collect data about website visitors under the age of 16. Unless they have permission from parents or guardian. However, we cannot check whether a visitor is older than 16. We therefore advise parents to be involved in the online activities of their children, to prevent data about children being collected without parental consent. If you are convinced that we have collected personal information about a minor without that permission, please contact us via peter [at] dutchmusicworks [dot] com, and we will remove this information.
5. Entrepreneur processes your personal data for the following purposes:
– Handling your payment
– Offer you the option to create an account
– To deliver goods and services to you
– Entrepreneur also processes personal data if we are legally obliged to do so, such as data that we need for our tax return.
6. Entrepreneur does not take decisions on the basis of automated processing about matters that can have (significant) consequences for people. These are decisions that are made by computer programs or systems, without a human being (for example, an employee of an entrepreneur) among them.
7. Entrepreneur does not store your personal data for longer than is strictly necessary to realize the purposes for which your data are collected. We use the following retention period for personal data: 7 years (in connection with the retention period of the Tax Authorities).
8. Entrepreneur only provides to third parties and only if this is necessary for the implementation of our agreement with you or to comply with a legal obligation.
9. Entrepreneur uses only technical and functional cookies. And analytical cookies that do not infringe on your privacy. A cookie is a small text file that is stored on your computer, tablet or smartphone when you first visit this website. The cookies we use are necessary for the technical operation of the website and your ease of use. They ensure that the website works properly and, for example, remember your preferred settings. We can also use this to optimize our website. You can opt out of cookies by setting your internet browser so that it no longer stores cookies. In addition, you can also delete all information that was previously saved via the settings of your browser.
10. You have the right to view, correct or delete your personal data. In addition, you have the right to withdraw your consent for data processing or to object to the processing of your personal data by the entrepreneur and you have the right to data transferability. This means that you can submit a request to us to send the personal data that we hold about you in a computer file to you or another organization mentioned by you.
You can send a request for access, correction, deletion, data transfer of your personal data or request for withdrawal of your consent or objection to the processing of your personal data to peter [at] dutchmusicworks [dot] com.
To ensure that the request for inspection has been made by you, we request that you send a copy of your proof of identity with the request. Make in this copy your passport photo, MRZ (machine readable zone, the strip with numbers at the bottom of the passport), passport number and Citizen service number (BSN) black. This is to protect your privacy. We will respond to your request as quickly as possible, but within four weeks.
11. Entrepreneur would also like to point out that you have the option to file a complaint with the national data protection authority, the Dutch Data Protection Authority. You can do this via the following link: https://autoriteit Individual data.nl/nl/contact-with-de-autoriteit- Individual data/tip-ons.
12. Entrepreneur takes the protection of your data seriously and takes appropriate measures to prevent abuse, loss, unauthorized access, unwanted disclosure and unauthorized changes. If you feel that your data is not properly protected or there are indications of abuse, please contact our customer service or via peter [at] dutchmusicworks [dot] com.