Terms & Conditions

Terms & Conditions

Algemene Voorwaarden Dutch Music Works b.v.

(under Dutch law we are required to publish this page in Dutch, 
you can find the text in English below)

Inhoudsopgave:
Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 – Toepasselijkheid
Artikel 4 – Het aanbod
Artikel 5 – De overeenkomst
Artikel 6 – Herroepingsrecht
Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping
Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 9 – De prijs
Artikel 10 – Conformiteit en garantie
Artikel 11 – Levering en uitvoering
Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 13 – Betaling
Artikel 14 – Klachtenregeling
Artikel 15 – Geschillen
Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
Artikel 17 – Privacy verklaring conform AVG

Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
3. Dag: kalenderdag;
4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
7. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
9. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Dutch Music Works b.v.
E-mailadres: dmw [at] dutchmusicworks [dot] com
KvK-nummer: 65497937
BTW-identificatienummer: NL.8561.364.38.B.01
EORI-nummer: NL.8561.364.38

Artikel 3 – Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 – Het aanbod
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
o de prijs inclusief belastingen;
o de eventuele kosten van aflevering;
o de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
o het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
o de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
o de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
o de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
o of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
o de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
o de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
o de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
o de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

Artikel 5 – De overeenkomst
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 – Herroepingsrecht
1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping
1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht
1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d. die snel kunnen bederven of verouderen;
e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
f. voor losse kranten en tijdschriften;
g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
c. betreffende weddenschappen en loterijen.

Artikel 9 – De prijs
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 10 – Conformiteit en Garantie
1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

Artikel 11 – Levering en uitvoering
1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Opzegging
1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
o te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
o tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
o altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.
Verlenging
4. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
5. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
6. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
7. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.
Duur
8. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 13 – Betaling
1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
4. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 14 – Klachtenregeling
1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 15 – Geschillen
1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

ENGLISH VERSION:

Index:
Article 1 – Definitions
Article 2 – Identity of the entrepreneur
Article 3 – Applicability
Article 4 – The offer
Article 5 – The agreement
Article 6 – Right of withdrawal
Article 7 – Costs in case of withdrawal
Article 8 – Exclusion of the right of withdrawal
Article 9 – The price
Article 10 – Conformity and warranty
Article 11 – Delivery and implementation
Article 12 – Duration transactions: duration, cancellation and extension
Article 13 – Payment
Article 14 – Complaints
Article 15 – Disputes
Article 16 – Additional or different provisions
Article 17 – Privacy statement in accordance with AVG

Article 1 – Definitions
The following definitions apply in these terms and conditions:
1. Withdrawal period: the period within which the consumer can make use of his right of withdrawal;
2. Consumer: the natural person who does not act in the exercise of a profession or business and who enters into a distance contract with the entrepreneur;
3. Day: calendar day;
4. Duration transaction: a distance agreement with regard to a series of products and / or services, the delivery and / or purchase obligation of which is spread over time;
5. Sustainable data carrier: any means that enables the consumer or entrepreneur to store information that is addressed to him personally in a way that allows future consultation and unaltered reproduction of the stored information.
6. Right of withdrawal: the possibility for the consumer to cancel the distance agreement within the cooling-off period;
7. Entrepreneur: the natural or legal person who offers products and / or services to consumers at a distance;
8. Distance agreement: an agreement whereby, in the context of a system for distance selling of products and / or services organized by the entrepreneur, until the conclusion of the agreement use is made exclusively of one or more techniques for communication on distance;
9. Technology for distance communication: means that can be used to conclude an agreement, without the consumer and trader being in the same place at the same time.

Article 2 – Identity of the entrepreneur
Dutch Music Works b.v.
Email address: dmw [at] dutchmusicworks [dot] com
Chamber of Commerce number: 65497937
VAT identification number: NL856136438B01
EORI-number: NL.8561.364.38

Article 3 – Applicability
1. These general terms and conditions apply to every offer from the entrepreneur and to every distance contract concluded between the entrepreneur and the consumer.
2. Before the distance agreement is concluded, the text of these general terms and conditions is made available to the consumer. If this is not reasonably possible, before the distance agreement is concluded, it will be indicated that the general terms and conditions can be viewed at the entrepreneur and they will be sent free of charge as soon as possible at the request of the consumer.
3. If the distance contract is concluded electronically, contrary to the previous paragraph and before the distance contract is concluded, the text of these general terms and conditions may be made available to the consumer electronically in such a way that it is consumer can be stored in a simple way on a durable data carrier. If this is not reasonably possible, it will be indicated before the distance contract is concluded where the general terms and conditions can be read electronically and that they will be sent free of charge electronically or otherwise at the request of the consumer.
4. In the event that specific product or service conditions apply in addition to these general terms and conditions, the second and third paragraphs apply mutatis mutandis and in the event of conflicting general terms and conditions, the consumer can always invoke the applicable provision which, for him, most beneficial.

Article 4 – The offer
1. If an offer has a limited duration or is subject to conditions, this will be explicitly stated in the offer.
2. The offer contains a complete and accurate description of the products and / or services offered. The description is sufficiently detailed to enable a proper assessment of the offer by the consumer. If the entrepreneur uses images, these are a true representation of the products and / or services offered. Obvious mistakes or errors in the offer do not bind the entrepreneur.
3. Each offer contains such information that it is clear to the consumer what rights and obligations are attached to accepting the offer. This concerns in particular:
o the price including taxes;
o the possible costs of delivery;
o the manner in which the agreement will be concluded and which actions are required for this;
o whether or not the right of withdrawal is applicable;
o the method of payment, delivery and implementation of the agreement o the period for accepting the offer or the period within which the entrepreneur guarantees the price;
o the level of the rate for distance communication if the costs of using the technology for distance communication are calculated on a basis other than the regular basic rate for the means of communication used;
o whether the agreement is archived after the conclusion and, if so, how this can be accessed by the consumer; before concluding the agreement, the consumer can check the information provided by him in the context of the agreement and, if desired, restore it;
o any other languages in which, in addition to Dutch, the agreement can be concluded;
o the codes of conduct to which the entrepreneur has submitted and the way in which the consumer can consult these codes of conduct electronically; eno the minimum duration of the distance agreement in the event of an extended transaction.

Article 5 – The agreement
1. The agreement is subject to the provisions of paragraph 4, concluded at the time the consumer accepts the offer and meets the corresponding conditions.
2. If the consumer has accepted the offer electronically, the entrepreneur will immediately confirm receipt of the acceptance of the offer electronically. As long as the entrepreneur has not confirmed receipt of this acceptance, the consumer can terminate the agreement.
3. If the agreement is concluded electronically, the entrepreneur will take appropriate technical and organizational measures to secure the electronic transfer of data and he will ensure a safe web environment. If the consumer can pay electronically, the entrepreneur will take appropriate security measures.
4. The entrepreneur can – within the law – inform whether the consumer can meet his payment obligations, as well as all those facts and factors that are important for a sound conclusion of the distance agreement. If on the basis of this investigation the entrepreneur has good reasons not to enter into the agreement, he is entitled to refuse an order or request or to attach special conditions to the implementation.
5. The entrepreneur will send the following information with the product or service to the consumer, in writing or in such a way that it can be stored by the consumer in an accessible manner on a durable medium:
a. the visiting address of the establishment of the entrepreneur where the consumer can go with complaints
b. the conditions under which and the way in which the consumer can exercise the right of withdrawal, or a clear statement regarding the exclusion of the right of withdrawal;
c. the information about guarantees and existing service after purchase 
d. the information included in article 4 paragraph 3 of these terms and conditions, unless the trader has already provided this information to the consumer prior to the execution of the agreement;
e. the requirements for canceling the agreement if the agreement has a duration of more than one year or is indefinite. In the case of an extended transaction, the provision in the previous paragraph applies only to the first delivery. 

Article 6 – Right of withdrawal
1. When purchasing products, the consumer has the option of dissolving the contract for 14 days without giving any reason. This cooling-off period starts on the day following receipt of the product by the consumer or a representative designated in advance by the consumer and made known to the entrepreneur.
2. During the cooling-off period, the consumer will handle the product and the packaging with care. He will only unpack or use the product to the extent necessary to assess whether he wishes to keep the product. If he makes use of his right of withdrawal, he will return the product with all supplied accessories and – if reasonably possible – in the original condition and packaging to the entrepreneur, in accordance with the reasonable and clear instructions provided by the entrepreneur.

Article 7 – Costs in case of cancellation
1. If the consumer makes use of his right of withdrawal, the costs of the return shipment will be for the account of no more than
2. If the consumer has paid an amount, the trader will refund this amount as soon as possible, but no later than 30 days after the return or cancellation. 

Article 8 – Exclusion of the right of withdrawal
1. The entrepreneur can exclude the consumer’s right of withdrawal to the extent provided for in paragraphs 2 and 3. The exclusion of the right of withdrawal only applies if the entrepreneur has clearly stated this in the offer, or at least in time for the conclusion of the agreement.
2. Exclusion of the right of withdrawal is only possible for products:
a. that have been established by the entrepreneur in accordance with the consumer’s specifications;
b. that are clearly personal in nature
c. that cannot be returned due to their nature
d. that can spoil or age quickly
e. the price of which is dependent on fluctuations in the financial market over which the entrepreneur has no influence
f. for individual newspapers and magazines g. for audio and video recordings and computer software of which the consumer has broken the seal.
3. Exclusion of the right of withdrawal is only possible for services:
a. concerning accommodation, transport, restaurant business or leisure activities to be carried out on a specific date or during a specific period;
b. of which delivery has begun with the express consent of the consumer before the cooling-off period has expired; c. concerning bets and lotteries. 

Article 9 – The prize
1. During the validity period stated in the offer, the prices of the products and / or services offered are not increased, except for price changes as a result of changes in VAT rates.
2. Contrary to the previous paragraph, the entrepreneur can offer products or services with variable prices that are subject to fluctuations in the financial market and over which the entrepreneur has no influence. This link to fluctuations and the fact that any stated prices are target prices are stated in the offer.
3. Price increases within 3 months after the conclusion of the agreement are only permitted if they are the result of statutory regulations or provisions.
4. Price increases from 3 months after the conclusion of the agreement are only permitted if the entrepreneur has stipulated this and:
a. these are the result of statutory regulations or provisions; or
b. the consumer has the authority to cancel the agreement with effect from the day on which the price increase takes effect. The prices stated in the range of products or services include VAT. 

Article 10 – Compliance and Warranty
1. The entrepreneur guarantees that the products and / or services comply with the agreement, the specifications stated in the offer, the reasonable requirements of soundness and / or usability and the legal provisions existing on the date of the conclusion of the agreement and / or government regulations. If agreed, the entrepreneur also guarantees that the product is suitable for other than normal use.
2. A guarantee provided by the entrepreneur, manufacturer or importer does not affect the legal rights and claims that the consumer can assert against the entrepreneur on the basis of the agreement. 

Article 11 – Delivery and implementation
1. The entrepreneur will take the greatest possible care when receiving and implementing orders for products and when assessing applications for the provision of services.
2. The place of delivery is the address that the consumer has made known to the company.
3. Taking into account that which is stated in article 4 of these general terms and conditions, the company will execute accepted orders with due speed, though at the latest within 30 days, unless a longer delivery period has been agreed. If the delivery is delayed, or if an order cannot or only partially be executed, the consumer will be notified of this no later than 30 days after he has placed the order. In that case, the consumer has the right to terminate the contract without costs and is entitled to any compensation. In the event of termination in accordance with the previous paragraph, the entrepreneur will refund the amount that the consumer has paid as soon as possible, but no later than 30 days after termination. If delivery of an ordered product appears to be impossible, the entrepreneur will endeavor to make a replacement item available. At the latest at the time of delivery, it will be stated in a clear and comprehensible manner that a replacement item will be delivered. For replacement items right of withdrawal can not be excluded. The costs of a possible return shipment are at the expense of the entrepreneur.6. The risk of damage and / or loss of products rests with the entrepreneur until the moment of delivery to the consumer or a representative designated in advance and made known to the entrepreneur, unless explicitly agreed otherwise. 

Article 12 – Duration transactions: duration, cancellation and extension 

Cancellation
1 . The consumer can at all times cancel an agreement that has been entered into for an indefinite period and that extends to the regular delivery of products (including electricity) or services with due observance of the agreed termination rules and a cancellation period of one month at most.
2. The consumer can at all times terminate an agreement that has been entered into for a definite period and that extends to the regular delivery of products (including electricity) or services with due observance of the agreed termination rules and a cancellation period of one month at most.
3. The consumer can the agreements mentioned in the previous paragraphs: o cancel at any time and not be limited to cancellation at a certain time or in a certain period o at least cancel in the same way as they have entered into o always cancel with the same notice period if the entrepreneur has negotiated for himself. 

Extension
4. An agreement that has been entered into for a definite period of time and that extends to the regular delivery of products (including electricity) or services may not be tacitly extended or renewed for a specific duration.
5. By way of derogation from the previous paragraph, a contract that has been entered into for a definite period and that extends to the regular delivery of daily, weekly and weekly newspapers and magazines may be tacitly renewed for a limited period of up to three months if the consumer concludes this extended contract can terminate the extension with a notice period of at most one month.
6. An agreement that has been entered into for a fixed period and that extends to the regular delivery of products or services may only be tacitly renewed for an indefinite period if the consumer may cancel at any time with a notice period of at most one month and a notice period of at most three months if the agreement extends to regular, but less than once a month, delivery of daily, news and weekly newspapers and magazines.
7. A contract with a limited duration for the regular introduction of daily newspapers, news and weekly newspapers and magazines (trial or introductory subscription) is not tacitly continued and ends automatically after the trial or introductory period. 

Duration
8. If an agreement has a duration of more than one year, the consumer may cancel the agreement at any time after one year with a cancellation period of at most one month, unless reasonableness and fairness preclude cancellation before the end of the agreed duration. 

Article 13 – Payment
1. Unless otherwise agreed, the amounts owed by the consumer must be paid within 14 days after the commencement of the reflection period as referred to in article 6 paragraph 1. In the case of an agreement to provide a service, this period commences after the consumer has received the confirmation of the agreement.
2. When selling products to consumers, general terms and conditions may never stipulate an advance payment of more than 50%. When an advance payment is stipulated, the consumer cannot assert any rights regarding the execution of the relevant order or service (s), before the stipulated advance payment has been made.
3. The consumer has the duty to immediately report inaccuracies in payment data provided or specified to the entrepreneur.
4. In the event of default by the consumer, the entrepreneur has the right, subject to legal restrictions, to charge the consumer reasonable costs that have been made known in advance. 

Article 14 – Complaints procedure
1. The entrepreneur has a well-publicized complaints and deals with complaints under this complaints procedure.
2. Complaints about the implementation of the agreement must be submitted promptly, fully and clearly described to the entrepreneur, after the consumer has found the defects.
3. Complaints submitted to the entrepreneur will be answered within a period of 14 days from the date of receipt. If a complaint requires a foreseeable longer processing time, the entrepreneur will respond within a period of 14 days with a message of receipt and an indication when the consumer can expect a more detailed answer. If the complaint cannot be resolved in mutual consultation, a dispute arises that is subject to the dispute settlement procedure. 

Article 15 – Disputes
1. Agreements between the entrepreneur and the consumer to which these general terms and conditions apply are exclusively governed by Dutch law. 

Article 16 – Additional or different provisions
Additional or different provisions of these general terms and conditions may not be to the detriment of the consumer and must be in writing. recorded or in such a way that they can be stored in an accessible manner by the consumer on a durable data carrier.b